1. Algemeen. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bij uitsluiting van kracht op alle transacties door ons met afnemers aangegaan. Afwijkende en aanvullende bedingen gelden slechts, indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen. Alle aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend. Eerst door schrifte lijke aanvaarding onzerzijds van een bestelling komt een koop overeenkomst tot stand. Een door ons verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaar ding. Toezeggingen en/of opdrachten van/aan vertegenwoordigers of andere onderge schikten van ons, zijn voor ons slechts bindend indien wij deze schriftelijk bevestigd hebben.

2. Aanbiedingen. Alle aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend. Eerst door schrifte lijke aanvaarding onzerzijds van een bestelling komt een koop overeenkomst tot stand. Een door ons verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaar ding. Toezeggingen en/of opdrachten van/aan vertegenwoordigers of andere onderge schikten van ons, zijn voor ons slechts bindend indien wij deze schriftelijk bevestigd hebben.

4. Levering en overmacht. Overschrijding va de levertijd geeft afnemer geen recht op schadevergoeding of niet nakoming va enige verplichting jegens ons.Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden buiten wil en toedoen van ons van welke aard die ook zijn, waardoor naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd met de duur der belemmering te verlengen. Indien afnemer jegens ons in gebreke blijft met de nakoming van contractuele verplichtingen alsmede in geval van faillissement, surceance van betaling , liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met het recht op schadevergoeding jegens afnemer.Door afnemer aan ons gedane betalingen worden geacht te zijn gedaan voor het gebruik van degoederen door afnemer.Weigert afnemer de goederen te ontvangen of blijft hij daarmede in gebreke, dan blijft hij niette min aan al zijn verplichtingen terzake jegens ons gebonden.Wij zijn gerechtigd de bestelde goederen in gedeelten te leveren.

5. Betaling. De levering geschiedt onder rembours of tegen voorafgaande telefoni sche overboeking, tenzij anders is overeengekomen. Overigens moet betaling hebben plaatsgevonden 30 dagen na faktuurdatum, te Krommenie, of door overschrijving op onze bankrekening. Door te late betaling is de afnemer voor iedere maand of gedeelte van een maand 1.5% rente verschuldigd. Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder enig recht op compensatie uit welken hoofde dan ook. Indien wij onze vordering uit handen moeten geven, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de buitengerechterlijke en gerechtelijke kosten ten laste van afnemer komen tot het daarvoor door ons betaalde of verschuldigde bedrag,zulks inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvordering van ons eigendom, taxatie, enz.

6. Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid. Indien de afnemer bestaat uit meerdere natuurlijke personen is ieder hunner hoofdelijk voor het geheel jegens ons aan sprakelijk voor de volledige nakoming van alle voor de afnemer uit de overeenkomst voortspruitende verplichtingen.Indien de afnemer een rechtspersoon is, is de bestuurder,c.q zijn de bestuurders ieder voor het geheel persoonlijk en in prive jegens ons aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle voor de afnemer uit de overeenkomst voortspruitende verplichtingen.


7. Risico en eigendomsovergang en levering. Alle risico van transport van de goederen berust bij de afnemer,zowel wat de directe als wat de indirecte schade betreft.Aan onze leveringsplicht zal zijn voldaan door de goederen eenmaal aan de koper te doen aanbieden.Het rapport van de vervoerder,inhoudende weigering van acceptatie,strekt tot volledig bewijs van aanbod tot levering. In dat geval komen retourvracht,opslagkosten en andere daaruit voortvloeiende kosten,alsmede het risico van beschadiging of teloor gaan van de geweigerde goederen geheel voor rekening van de afnemer.Alle door ons aan de afnemer geleverde goederen blijven ons eigendom zolang afnemer niet aan al zijn verplichtingen, uit welken hoofde ook jegens ons heeft voldaan.De goederen mogen wel dadelijk na ontvangst op normale wijze door de afnemer worden aangeboden en verkocht,doch zo lang zij ons eigendom zijn,niet in onderpand worden gegeven of door derden in beslag worden genomen.In geval de afnemer surseance van betaling verkrijgt,instaat van faillissement wordt verklaard,of indien zijn goederen in beslag worden genomen,dient hij ons hier van,en voorts de bewindvoerder,curator of inbeslagleggende deurwaarder van het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud onverwijld in kennis te stellen.Voor dat geval,evenals wanneer de afnemer door overschrijding van de in artikel 5 genoemde betalingstermijn in de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons in gebreke is gebleven,verleent de afnemer ons onherroepelijk machtiging om ons toegang te verschaffen tot zijn magazijnen,winkels of andere ruimten waar zich op dat moment aan ons in eigendom toebehorende goederen bevinden en deze weer tot ons te nemen,zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, zulks onverminderd onze aanspraken op vergoeding van kosten,schade en rente.

8. Reclames. Indien binnen 8 dagen na faktuurdatum geen schriftelijke reclames over de betreffende goederen zijn ontvangen,worden deze geacht te zijn goedge keurd.Wij nemen slechts die goederen terug waarover vooraf met ons overleg is gepleegd en waarvoor wij toestemming tot terugzending hebben verleend. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

9. Aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van ons uit hoofde van de overeenkomst zal nimmer verder kunnen gaan dan tot de garantieverplichtingen zoals door partij en overeengekomen. Afnemer is verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van gebreken van of aan door ons aan afnemer geleverde goederen.

10. Geschillen. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst,waarop de onderhavige verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn,of van nadere overeenkomsten,welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst,zullen uitsluitend worden berecht door de ter plaatse van onze vestiging bevoegde rechter.